Algmene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop, levering en verhuur van goederen en het verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen van catering , recepties, evenementen exploitaties en dergelijke in de ruimste zin van het woord evenals het ter beschikking stellen van personeel, ruimten en materialen en dergelijke.

Artikel 2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van License TO LiveLicense TO Live zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met License TO Live komt tot stand door acceptatie van de License TO Live offerte
Aanvullende afspraken of meerwerkzaamheden worden afzonderlijk overeengekomen en in rekening gebracht.

Artikel 3 Prijzen
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. License TO Live behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst
prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan
cliënt in rekening brengen.

Artikel 4 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 50% van de offerteprijs door License TO Live te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst.
Verdere betalingen dienen 14 dagen na factuur datum door License TO Live te zijn ontvangen.
Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand.
License TO Live mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Alle kosten die voor License TO Live verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan License TO Live verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt.
Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door License TO Live is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 5 Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan License TO Live blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt

Artikel 6 Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van License TO Live
in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
Veertien dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering Vermeerderd met gemaakte kosten 35%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/ diensten geleverd door derden als onderaannemer van License TO Live als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke License TO Live aan deze derden verschuldigd zal zijn,
in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van License TO Live annuleringskosten
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan License TO Live
te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door License TO Live.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
License TO Live is bevoegd om de overeenkomst voor zover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien cliënt een of meer verplichtingen jegens License TO Live niet of niet naar License TO Live is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, wanneer cliënt surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
License TO Live is gerechtigd om hetgeen zij uit of in verband met de overeenkomst van cliënt heeft te vorderen
met de van hem ontvangen vooruitbetalingen te verrekenen License TO Live is geen rente over de vooruitbetaling schuldig.
Hij is tot terugbetaling van de vooruitbetaling cq. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat License TO Live niets meer van cliënt te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Toepasslijk recht op de overeenkomst is Nederlands recht.
Voorwaarden van cliënte gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
Van geschillen over of in verband met het gehuurde neem bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen License TO Live zijn vestiging heeft.

Artikel 8 Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en License TO Live is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallenen omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is License TO Live niet aansprakelijk
voor eventuele gevolgen daarvan.

Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht heeft License TO Live het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een
overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
License TO Live is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan License TO Live terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en
License TO Live nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 11 Weigering cq. beëindiging orders en/ of opdrachten
License TO Live behoudt zich het recht voor orders en/ of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/ of opdracht
reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/ of opdracht mocht zijn begonnen.
License TO Live heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel
in strijd is met de goede naam of met de belangen van License TO Live te weigeren of de order en/ of opdracht,
waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert.
License TO Live heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding
van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en /of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/ of opdracht.

Artikel 12 Toepasselijkheid
1. Op de door License TO Live aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


License to live
| Herenweg 101 a | 3645 DG Vinkenveen | info@licensetolive.nl


Ontwerp & Realisatie: Blik Vormgeving